Multicultural Services VIETNAMESE / Các Dịch vụ Đa Văn hóa

Văn HoáVi-đê-ô này nói về các loại dịch vụ đa văn hóa mà Department of Human Services cung ứng. Nếu quý vị có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác biệt, các dịch vụ này sẽ giúp quý vị giao tiếp với chúng tôi.

This video talks about the range of multicultural services offered by the Department of Human Services. If you are from a culturally and linguistically diverse background these services will assist you to do your business with us.

Nước Úc có được sắc dồi dào và đa dạng từ dân chúng với nhiều ngôn ngữ, tôn giáo và sinh quán khác nhau.
Chính phủ Úc cam kết cung ứng các dịch vụ thích đáng cho tất cả công dân bất kể nguồn gốc của họ.
Ví dụ, nếu quý vị cần thông dịch viên giúp đỡ, hãy yêu cầu điều này tại bất cứ các trung tâm dịch vụ nào của chúng tôi.
Hoặc quý vị có thể gọi đến Multilingual Phone Service qua số 131 202 để nói với thông dịch viên người Việt về các trợ cấp và dịch vụ Centrelink
Đối với các dịch vụ Medicare và Child Support quý vị có thể gọi đến Translating and Interpreting Service, TIS National, qua số 131 450. Họ sẽ giúp quý vị liên lạc với chúng tôi.
Nếu quý vị cần dịch giấy tờ để nộp đơn xin trợ cấp, chúng tôi có thể thu xếp cho quý vị. Dịch vụ này miễn phí.
Chúng tôi cũng có Multicultural Service Officers (viên chức dịch vụ đa văn hóa) để giúp các cộng đồng di dân và tị nạn trong việc liên lạc với các dịch vụ của chính phủ Úc.
Các vị này hợp tác với cộng đồng, các thân chủ và nhân viên của chúng tôi để giúp cải tiến các dịch vụ của chúng tôi.
Có thông tin trên trang mạng của chúng tôi, kể cả thông tin đã được dịch ra hơn 60 thứ tiếng.
Quý vị có thể chọn tiếng Việt và đọc, nghe hoặc xem thông tin về các trợ cấp và dịch vụ của chúng tôi.
Chỉ việc vào trang ‘Your Language’ trên trang mạng của chúng tôi tại humanservices.gov.au
Trang mạng này dành cho di dân, người tị nạn và người thăm viếng nước Úc, và được thường xuyên cập nhật với thông tin mới nhất về các thay đổi trợ cấp và dịch vụ. Từ trang này, quý vị có thể đăng ký để nhận được email hàng tháng của chúng tôi để biết thông tin cập nhật. Quý vị có bản thể chấm dứt việc đăng ký bất cứ lúc nào.
Và nếu quý vị nói tiếng Á rập, tiếng Hoa, Persian Farsi hoặc tiếng Việt và có điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện thoại khác, quý vị có thể báo cáo lợi tức và cập nhật các chi tiết khác qua ứng dụng di động Express Plus Lite.
Nếu quý vị đã đến Úc gần đây với thị thực diện nhân đạo hoặc tị nạn hoặc đã được cấp thị thực bảo vệ thường trú, chúng tôi có thể giúp quý vị ổn định vào cuộc sống mới.
Chúng tôi có thể cung ứng thông tin và giúp đỡ về các loại trợ cấp và dịch vụ có sẵn cho quý vị, chẳng hạn như cấp một thẻ Medicare Card tạm thời hoặc giới thiệu quý vị đến các cơ quan cộng đồng và cơ quan giúp tìm việc làm.
Muốn biết thêm thông tin, xem trang mạng
• humanservices.gov.au/multicultural
• hoặc điện thoại số 131 202 và yêu cầu nói với nhân viên người Việt về các loại trợ cấp và dịch vụ của Centrelink
• hoặc điện thoại số 131 450 Translating and Interpreting Service, TIS National để họ giúp quý vị hỏi về các trợ cấp và dịch vụ Medicare và Child Support.
Quý vị cũng có thể ghé đến một trung tâm dịch vụ.

Nguồn: https://nhahangchay.org

Xem thêm bài viết khác: https://nhahangchay.org/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *